Avtalsvillkor

1. Definition

Frisktandvård är en regelbunden, behovsbaserad och hälsofrämjandetandvård till ett riskrelaterat fast pris med syfte att behålla, eller förbättra, rådande munhälsa.

2. Avtalsparter

Avtalet tecknas mellan Folktandvården och patienten. Avtal kan tecknas av vuxna patienter, som behandlas inom ramen för den statliga tandvårdsförsäkringen, från och med det år de lämnar den avgiftsfria tandvården. Patient som omfattas av tandvårdslagen § 8a, och därmed betalar avgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, kan inte teckna avtal. Vården utförs av behandlare som vårdgivaren anvisar. Vid resursbrist på behandlande klinik äger Folktandvården rätt att erbjuda behandling på annan anvisad klinik inom Folktandvården.

3. Förutsättningar

För att få teckna avtal måste patienten först ha genomgått en undersökning, riskbedömning och eventuellt nödvändig behandling, så kallad nollställning. Till avtalet, som grundas på en behandlingsplan, ska bifogas ett individuellt program för egenvård. Folktandvården kan välja att inte teckna avtal med patient om denne tidigare misskött tidsbokningar, andra överenskommelser eller betalningar.

4. Avtalsperiod och omteckning

Avtalsperioden är tre år. Avtalet gäller från angivet datum. Omteckning av avtal erbjuds i förekommande fall före avtalets slutdatum. Avtalet förnyas automatiskt om du inte säger upp det.

5. Avgift

Utförd riskbedömning placerar patienten i en avgiftsklass. Avgiftsklass, och därmed avgift, ligger fast under den treåriga avtalsperioden. Vid omteckning kan avgiftsklassen ändras, om senast utförd riskbedömning visat en förändrad risk att utveckla sjukdom och skador i munnen. Patient som är inskriven i Försäkringskassan har rätt till det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) som årligen utgår som statligt tandvårdsstöd, och eventuellt även beviljat särskilt tandvårdsbidrag (STB). Dessa bidrag utgör en del av avgiften. I och med att avtal ingås godkänner patienten att Folktandvården gör anspråk på tandvårdsbidraget från Försäkringskassan så länge avtalet gäller.

6. Avtalet omfattar

I avtalet ingår tandvård som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat, som utförs inom avtalsperioden och är ersättningsberättigande i lagen om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:145 inom områdena:

 • undersökning och utredning som utförs med intervall baserade på riskbedömningen
 • hälsofrämjande åtgärder
 • sjukdomsbehandlande åtgärder
 • akuttandvård (exklusive arbets- eller olycksfallsskada)
 • rotbehandlingar
 • kirurgiska åtgärder, t ex tanduttagning
 • bettfysiologiska åtgärder
 • reparativa åtgärder inklusive enstaka kronor i standard material (ev annat material, t ex guld, debiteras separat) på alla tänder utom visdomständer inom dessa områden gäller avtalet även för specialisttandvård till vilken behandlande Folktandvårdsklinik remitterar patienten.

7. Avtalet omfattar inte

I avtalet ingår inte:

 • bettrehabiliterande åtgärder, som behandling för att ersätta förlorade tänder, till exempel tandimplantat, brokonstruktioner och proteser
 • tandreglering
 • behandling av endast estetiska skäl t ex utbyte av felfri fyllning
 • avgift för sena återbud och uteblivande från avtalat besök
 • tandvård som omfattas av hälso- och sjukvårdens avgiftssystem
 • intyg om munförhållanden
 • vård till följd av olycksfall eller arbetsskada
 • tandskydd
 • borttappad bettskena
 • merkostnad vid narkostandvård
 • vård enligt merkostnadsprincipen
 • egenkostnader i form av resekostnader, arbets- och inkomstbortfall, med mera

För vård som inte ingår i avtalet, men är ersättningsberättigande, gäller högkostnadsskydd enligt regelverket för statens tandvårdsstöd.

8. Akuttandvård

Om akuta tandvårdsbehov uppstår, och är av sådan art att det inte kan vänta tills möjlighet finns att få vård på ordinarie behandlande klinik, kan patienten söka vård vid valfri folktandvårdsklinik i Sverige eller hos annan vårdgivare som Folktandvården anvisar. Vid akutbesök hos annan vårdgivare, kan denne fakturera behandlande Folktandvårdsklinik. Alternativt kan patienten få betala avgiften och i efterhand, mot uppvisat kvitto, ersättas för sina utlägg. Behandling utanför Sverige ingår inte i avtalet.

9. Överflyttning av avtal

Patienten kan flytta med sig avtalet till annat landsting/region och det fortsätter då gälla avtalsperioden ut. Patienten kontaktar sin Folktandvårdsklinik och begär överflyttning. Vård ges vid Folktandvårdsklinik i det nya landstinget enligt det gällande avtalet. När avtalet löper ut kan patienten erbjudas att ingå ett nytt frisktandvårdsavtal med Folktandvården i det nya landstinget.

10. Uppsägning av avtalet

Patienten kan säga upp avtalet när som helst utan att ange orsak. Folktandvården kan säga upp avtalet om:

 • patienten uteblir upprepade gånger från överenskomna besök
 • patienten inte betalar avgiften för avtalet
 • patienten inte betalar avgifter för vård som inte ingår i avtalet, till exempel avgifter för uteblivande och sena återbud
 • patienten inte följer programmet för egenvård
 • patienten tackar nej till nödvändig föreslagen vård
 • patienten lämnat oriktiga uppgifter om t ex hälsotillstånd eller identitet
 • patienten får rätt till landsting/region finansierad tandvård
 • patienten får planerad vård utförd av annan vårdgivare än den som är anvisad av Folktandvården
 • ny lagstiftning ger anledning till ändring av avtalets omfattning

Vid uppsägning upphör avtalet att gälla den sista dagen i innevarande månad. Om patienten betalat en årsavgift återbetalas betald avgift motsvarande antal hela kalendermånader som återstår av avtalsperioden. Om patienten, efter uppsägning av sitt avtal, önskar teckna ett nytt får detta tecknas först tidigast sex månader efter uppsägningsdatumet. En ny undersökning och så kallad nollställning krävs före nytecknande. Detta betalas av patienten enligt gällande styckeprislista.

11. Egenvård och aktsamhetskrav

Avtalet innebär en överenskommelse mellan parterna gällande egenvård samt planerad undersökning, förebyggande vård och eventuell behandling. Avtalet förutsätter att parterna följer denna överenskommelse. Om patienten upptäcker ett vårdbehov ska vårdansvarig Folktandvårdsklinik kontaktas så snart som möjligt.

12. Personuppgifter med mera

Vid accepterande av detta avtal samtycker patienten till att personuppgifter behandlas inom Folktandvården. Kallelser och påminnelser kan komma att skickas till av patienten anvisat mobiltelefonnummer. Journalhandlingar och avtalstider administreras elektroniskt, och ingår i Folktandvårdens system för sammanhållen journalföring vilket accepteras i och med ingåendet av detta avtal.

13. Tvist

Om patienten är missnöjd med behandling eller bemötande hänvisas i första hand till behandlande tandläkare/tandhygienist och i andra hand till chef på behandlande klinik. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol i Sverige enligt svensk lag.

13. Force majeure

Folktandvården är inte ansvarig enligt detta avtal för effekter av eftersatt vård rörande patienten som kan uppstå på grund av lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet.